PANASZKEZELÉS

Panaszkezelés

Megrendelő a rendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni.
A Szolgáltató általi visszaigazolást követően Megrendelő kizárólag Szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

A Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a terméken, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés észlelése esetén a csomagot nem köteles átvenni. Sérült – ugyanakkor Megrendelő által átvett és nem kifogásolt – csomagolású termék esetén Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérült meg.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a termék átvételét követően Megrendelőnek bármilyen panasza merülne fel, Megrendelő jogosult panasszal élni. A Szolgáltató által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat Szolgáltató a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogad el.

A panasz továbbítására lehetőség van a Szolgáltató honlapján, valamint a beautypestbrow@gmail.com e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a BP Nail Kft., 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1. levelezési címre küldött levélben, valamint szóban, telefonon a +36 70 908 08 00 számon.
A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben azok megalapozottnak bizonyulnak, úgy intézkedik azok orvoslása érdekében. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig vagyunk kötelesek megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye, illetve a Megrendelő lakó- vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fogyasztói jogainak sérelme esetén.
Az egyes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók meg: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a fogyasztó egyedi ügyének kivizsgálására és megoldására a békéltető testület jogosult, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság az ilyen ügyeket minden esetben hivatalból átteszi a békéltető testülethez azok hozzá való beérkezését követően.

Békéltető testület

A Megrendelő panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa

A Megrendelő a lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai weboldalon, az illetékes békéltető testület weboldalára mutató linkre kattintva érheti el.

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot.

Az Európai Online Vitarendezési Platform » IDE KATTINTVA « érhető el.
A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeit tartalmazó táblázat letöltéséhez » KATTINTSON IDE «.