Adatkezelési Tájékoztató
(a továbbiakban: „Tájékoztató”)

Utolsó módosítás: 2022. május 15.

 

1. Az Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért

1.1. Az Adatkezelő

A BP Nail Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban bármelyikük önállóan: „Adatkezelő”) üzemelteti a BeautyPest Inc. fantázia nevű szépségszalont (a továbbiakban: „Szépségszalon”), valamint a jelen https://beautypestshop.com Weboldalt.

1.2. Adatkezelői minőség

A Szépségszalon kezeléseit igénybe vevő, a Weboldalt használó, továbbá az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő Érintettek tekintetében a BP Nail Kft. az adatkezelő.

A rendeléseket leadók és a Webshopot használó érintettek tekintetében a BP Nail Kft. az adatkezelő.

Az online időpontfoglalás esetében a Fresha elektronikus rendszerben regisztráló és azon keresztül időpontot foglaló Érintettek esetében az Adatkezelő és a Fresha külön-külön önálló adatkezelőnek minősülnek.

1.3. Adatkezelő elérhetőségei

BP Nail Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1.
cégjegyzékszám: 01-09-355710
telefonszám: + 36 70 908 08 00
e-mail cím: info@beautypestinc.com

Tárhely szolgáltató:
Rewaresoft Kft.
Székhely: 1185 Budapest, Szerencse u. 8a.
Cégjegyzékszám: 01-09-894468
Adószám: 14224683-2-43
Email: info@rewaresoft.hu

2. Általános rendelkezések

2.1. A Tájékoztató célja, tartalma, kapcsolódó rendelkezések

A jelen Tájékoztató célja az, hogy megfelelő információkat adjon az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban, valamint arról is tájékoztatást adjon, hogy az Érintettnek milyen adatkezeléssel összefüggő jogai vannak és azokat miként tudják gyakorolni.

A jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal, így a kezelésekre történő időpontfoglalással, a Webshopon történő regisztrációval és vásárlással, valamint a Weboldal használatával összefüggő adatkezelésekre vonatkozó információkat.
Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk által – elektronikusan és papír alapon – végzett adatkezelési műveletekre terjed ki.

Felhívjuk a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi azt, hogy az általuk megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki személyes adatait Társaságunkkal megosztja, vagy azokhoz más módon hozzáférést enged a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését teszi lehetővé, melyekről az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatához, az ott történő regisztrációhoz, valamint a szolgáltatásaink igénybevételéhez Ön elfogadja a Személyes Adatainak a jelen Tájékoztatóban ismertetett kezelését.

A Weboldal használata és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a Személyes Adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes.

Az érintettek Társaságunkkal az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

BP Nail Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1.
Telefonszám: + 36 70 908 08 00
Email cím: info@beautypestinc.com

2.2. Fogalmak

A Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.

A „Személyes Adatok”, az „Adatkezelő”, a „Közös Adatkezelő”, az „Adatfeldolgozó” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír.  Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:

Általános Adatvédelmi Rendelet / Rendelet a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;
Érintett

Érintettnek az alábbi személyek minősülnek:

–    A BeautyPest Inc. szépségszalon kezeléseire időpontot foglaló, valamint a kezelést igénybevevő személy;

–    A Webshop-on regisztráló (felhasználói fiókkal rendelkező), vagy azon keresztül rendelést leadó személy;

–    a Weboldalt használó személy;

–    az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő személy;

Fresha az Érintett vagy az Adatkezelő által igénybe vett, a Fresha Inc. mint adatkezelő által üzemeltetetett időpontfoglaló rendszer;
Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Partnerfiók az Adatkezelő üzleti fiókja, amely az időpontfoglalásokat, Érintetti adatokat, valamint a kezelést végző az Adatkezelő munkatársaira vonatkozó adatokat tartalmazza;
Weboldal

Adatkezelő megbízásából a Rewaresoft Kft. (székhely: 1185 Budapest, Szerencse u. 8a.; cégjegyzékszám: 01-09-894468; adószám: 14224683-2-43) által üzemeltetett:

https://beautypestshop.com/

Webshop Az Adatkezelő https://beautypestshop.com/ címen elérhető webshopja.

2.3. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. A Személyes Adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

2.3.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

2.3.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.
A személyes adatai módosítására vonatkozóan jelen Tájékoztató 5. pontjában talál további információkat.

2.3.3. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

2.3.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

2.3.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

2.3.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél – a fenti elérhetőségek bármelyikén – annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja Önt 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz, a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni. Az illetékes bíróságokról az alábbi linken tájékozódhat:https://birosag.hu/birosag-kereso.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt. Az illetékes bíróságot és elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találja meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse fel legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, a korábban Társaságunk részére megadott e-mail címéről küldje el.

2.3.7. Érintetti jogok gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.

3. Az Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes Adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint „Érintettre” – vonatkozó információ Személyes Adatnak minősülhet. Személyes Adat például a név, a telefonszám, az email-cím vagy az egészségügyi adatok, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

3.1. Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott kezelésekre háromféleképpen foglalhat időpontot; telefonon, személyesen vagy online. Az időpontfoglalás módja szerint az Adatkezelő az Érintettről eltérő adatkört kezel.

Az időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban olvashatja.

Kezelt adatok köre

I.      Telefonon történő időpontfoglalás esetén:

–      név;

–      telefonszám;

–      foglalt kezelés és annak időpontja.

II.   Személyesen történő időpontfoglalás esetén:

–      név;

–      foglalt kezelés és annak időpontja.

III. Online (Freshan keresztül történő) időpontfoglalás esetén:

–      név;

–      telefonszám;

–      e-mail címfoglalt kezelés és annak időpontja.

Adatkezelés célja Az időpontfoglalás során megadott Személyes Adatok kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő biztosítani tudja Ügyfele számára a kért kezelést a lefoglalt időpontban. Az adatkezelés célja továbbá az, hogy az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az Érintettel, amennyiben bármely okból az időpont módosítására kerülne sor.
Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett ehhez hozzájárul (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Adatkezelés időtartama Az adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, a nem véglegesített időpont-foglalások esetén az időpontfoglaló felület elhagyásáig tart.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

Azon Érintettek vonatkozásában, akik telefonon vagy személyesen foglalnak időpontot, a Fresha Adatfeldolgozónak minősül. Az Adatfeldolgozó hozzáfér az Adatkezelő Partnerfiókjához.

Azon Érintettek esetében, akik a Fresha rendszerén keresztül foglalnak időpontot, a Fresha felhasználóinak minősülnek, így az ő Személyes Adatai vonatkozásában a Fresha önálló adatkezelőnek minősül. Ebben az esetben az Adatkezelőnél megjelenő Érintetti adatok a Freshától származnak.

A Fresha adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.fresha.com/docs/legal-clauses-privacy.pdf

3.3. Ügyfél-adatlappal kapcsolatos adatkezelés

Az időpontfoglalások nyomán az Érintett esetében létrejön egy ügyfél-adatlap. Az ügyfél-adatlap információi alapján az Adatkezelő meghatározott feltételek fennállása esetén kedvezményt biztosíthat az Érintett számára, vagy jogosult az Érintett további kezeléseit, időpontfoglalásait visszautasítani, vagy egyéb szankciót alkalmazni.

Az ügyfél-adatlappal kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban olvashatja.

Kezelt adatok köre

Az ügyfél-adatlap az időpontfoglaláshoz szükséges Személyes Adatokon felül az alábbi adatokat tartalmazza az Érintettről:

–      igénybe vett kezelések típusa, száma, időpontja és összege;

–      esetlegesen fennálló tartozás összege;

–      lemondott kezelések típusa, száma, időpontja;

–      törölt kezelések típusa, száma, időpontja;

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő meg tudja állapítani, hogy:

–      az Érintett jogosult-e kedvezményre az Adatkezelő által nyújtott kezelések árából – pl. az igénybe vett kezelések összege meghaladja-e azt az összeget, ami után az Adatkezelő kedvezményt kínál a kezeléseinek árából, valamint

–      az Érintett jogosult-e az időpontfoglalásra – bizonyos számú meg nem jelenés esetén az Érintett további időpontfoglalásait az Adatkezelő jogosult visszautasítani, ezért ellenőrzi, hogy történt-e lemondás, időpont törlés (hány darab) és az a meghatározott (24 órás) határidőn belül történt-e; bizonyos értékű tartozást követően az Adatkezelőnek jogosult megtagadni további szolgáltatás nyújtását (időpontfoglalást).

Adatkezelés jogalapja

A Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

A jogos érdek megnevezése: a szolgáltatás nyújtásának magas színvonala és az ügyfelek hűségének erősítése, továbbá a szolgáltatást többszörösen lemondó ügyfelek szankcionálása.

Adatkezelés időtartama Az időpont-foglalással kapcsolatban megadott hozzájárulás visszavonásának időpontjáig kezeljük az ügyfél-adatlap adatait. Tekintettel arra, hogy az ügyfél-adatlappal kapcsolatos adatkezelés során kezelt adatok kizárólag az időpontfoglalás során kezelt Személyes Adatokkal együtt értelmezhetőek, így, ha az Érintett a hozzájárulását az időpontfoglalással kapcsolatban kezelt adatai vonatkozásában visszavonja, akkor a teljes ügyfél-adatlapja törlésre kerül.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek Az időpontfoglaláson felül, az ügyfél-adatlapon kezelt adatok vonatkozásában a Fresha minősül az Adatkezelő adatfeldolgozójának. Az adatfeldolgozó ezen adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre.

 

3.4. Webshop rendeléssel és felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a www.beautypestshop.com oldalon keresztül elérhető online webáruházban forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződéssel kapcsolatos, Társaságunk jogszerű igényeinek érvényesítéséhez személyes adatok kezelése szükséges.

A webáruházban regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is tudnak megrendelést leadni. A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásához az érintetteknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk – attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül küldik el rendelésüket.

Regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező személyek esetén: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, nem, jelszó. Regisztráció nélkül vásárló érintettek által kötelezően kitöltendő adatok: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, nem.

A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesíthessük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeket kiszállíthassuk. Személyes adatainak kezelése tehát Társaságunk és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul.

Tájékoztatjuk, hogy az Elkertv. 13/A. §-a alapján a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeljük: regisztráció/megrendelés dátuma, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, ÁFA mértéke, kedvezmény mértéke, termékre vonatkozó egyéb kedvezmény adatai, termék készletadatok, rendelést indító eszköz és annak anonimizált IP címe).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését, rögzítését, feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel.

Abban az esetben, ha Ön a webáruházban megvásárolt terméket személyes átvételét választja, úgy regisztráció/megrendelés során megadott mobiltelefonszámát Társaságunk saját jogos érdeke alapján kezeli. A telefonszám ismerete hiányában ugyanis nem tudnánk felhívni az Ön figyelmét arra, hogy az erről szóló, e-mailben küldött tájékoztatás ellenére át nem vett megrendelését meddig tartjuk rendelkezésre, mielőtt a megrendelést sikertelennek minősítjük és intézkedünk a kifizetett vételár visszafizetése érdekében. A megrendelt termékek személyes átvételét választó érintettek mobiltelefonszámának a Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően megállapítottuk, hogy a webáruházban vásárolt termékek személyes átvételét választó érintettek mobiltelefonszámának kezelését megalapozó adatkezelői jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adatot ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük – továbbá ezen adatkezelés tulajdonképpen az érintettek érdekét is szolgálja, ugyanis ezáltal csökkenthető annak az esélye, hogy az érintettek elmulasszák a megrendelések átvételét.

Abban az esetben, ha Ön a www.beautypestshop.com oldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, Társaságunkat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”) 169. § (2) bekezdése alapján terhelő, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettsége alapján a megvásárolt termékek ellenértékéről kiállított számlán szereplő, valamint a vásárláshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeljük. A fentiek alapján tehát, ha Ön felhasználói fiókját a vásárolt termékre vonatkozó számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy Társaságunk a fiók megszüntetése után is jogosult következő személyes adatainak kezelésére a 8 éves időtartam lejártáig: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ha Ön regisztráció nélkül ad le megrendelést, úgy a szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése érdekében megadott személyes adatokat Társaságunk a Számvtv. 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunk a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím), valamint a vásárlástörténeti adatokat is kezeljük a fenti időtartam elteltéig.

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételár-követelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárásokat meg tudjuk indítani. Az adatok kezelésének jogalapja ezen cél esetében Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Önnel szemben fennálló követelést érvényesíteni tudjuk. Szavatoljuk, hogy ezen adatok kezelésére csakis abban az esetben kerül sor, ha az érintettel szemben Társaságunknak olyan lejárt és esedékessé vált követelése áll fenn, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdte.

Azon adatkezelés vonatkozásában, mely Társaságunk jogos érdekén alapul, Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel szemben, saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon. A tiltakozási joggal kapcsolatban részletes információkat a jelen tájékoztató 2.3.5 pontjában olvashat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a webáruházban történő vásárlás eredményeként létrejövő szerződés alapján Önnel szemben követelésünk áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő harmadik személyek (jogi képviselő) részére.

Azon érintettek személyes adatait is kezeljük, akik a webáruházban található termékek saját oldalán az adott termékre vonatkozó értékelést adnak le. Az értékelés leadásához az érintett személy nevének és e-mail címének megadása szükséges. Az adatok kezelése abból a célból történik, hogy Társaságunk az érintettnek a termékre vonatkozó értékelését a weboldalon meg tudja jeleníteni, továbbá meg tudjon bizonyosodni arról, hogy az értékelés nem robottól származik.

A fenti esetben az érintettek a webáruházban forgalmazott termékek adatlapján az „Értékelések” menüpont megnyitásával és személyes adataik megadásával, valamint a termékre vonatkozó értékelés elküldésével hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

A személyes adatok kezelését Társaságunk mindaddig végzi, amíg az érintett személy az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Társaságunk felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása esetén a termékhez kapcsolódó értékelést megjelenítésére a továbbiakban nincs mód. Tájékoztatjuk továbbá a termékekre értékelést leadó személyeket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az ezt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó részletes tájékoztatás a jelen tájékoztató 2.3.4 pontjában található.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok jogellenes vagy Társaságunk megtévesztésére irányuló használata esetén, illetve akkor, ha az érintett Társaságunk rendszere ellen támadást intéz, vagy Társaságunk sérelmére bűncselekményt követ el a www.beautypeshop.com oldal használata során, úgy Társaságunk az érintett felhasználói fiókjának megszüntetésével egyidejűleg az érintett személyes adatait is haladéktalanul törli azzal, hogy bűncselekmény gyanújának, illetve az érintett polgári jogi felelősségének fennállása esetén Társaságunk jogosult az adatokat a vonatkozó hatósági, bírósági eljárások lefolytatásáig kezelni a megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Webshop megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy a Webshopon történő regisztrációt követően a vásárlás nem kötelező.

 

Kezelt adatok köre

Az Érintett alábbi adatait kezeli az Adatkezelő a Webshopon keresztül leadott rendeléssel kapcsolatban:

–     vezetéknév*,

–     keresztnév*,

–     cégnév,

–     számlázási cím*(ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám),

–     szállítási cím (amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltér egymástól),

–     e-mail cím

–     megrendelés ;

–     a rendeléssel kapcsolatos megjegyzés.

A *-gal megjelölt Személyes Adatok megadása kötelező.

A felhasználói fiókkal kapcsolatban az Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli:

–     vezetéknév;

–     keresztnév;

–     felhasználói név;

–     számlázási cím;

–     szállítási cím;

–     korábbi rendelések;

–     kedvenc termékek;

–     letöltések.

Adatkezelés célja A Webshopon keresztül történő vásárlás kapcsán az adatkezelés célja az, hogy az Érintett részére az Adatkezelő teljesíteni tudja a leadott rendelést, el tudja küldeni a megvásárolt terméket. A felhasználói fiók kapcsán az adatkezelés célja az, hogy az Érintett könnyebben tudja rendeléseit leadni, ne kellje újra ugyanazon adatait megadnia, illetve kedvelt termékeit mentheti, korábbi vásárlásait megnézheti.
Adatkezelés jogalapja

A Webshopon keresztül történő vásárlással kapcsolatban a Személyes Adatokat az Adatkezelő az adásvételi szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez, továbbá jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont)

A felhasználói fiókkal kapcsolatban az Adatkezelő kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés időtartam

A még nem teljesített, függőben lévő rendeléseket az Adatkezelő a rendelés leadásától számított 30 napig őrzi meg. Amennyiben ez idő alatt a rendelés teljesítése nem történik meg, úgy a 30 nap elteltével a rendelést törli az Adatkezelő.

A hibás rendeléseket a rendelés leadásától számított 5 napig őrzi meg az Adatkezelő. Az 5 nap elteltét követően a hibás rendelés automatikusan törlésre kerül.

Az adatkezelés időtartama a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Amennyiben az Érintett 12 hónapig nem lép be a felhasználói fiókjába, úgy a fiókja inaktivitás miatt törlésre kerül.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók szerződéses partnerek

Az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszert a NAV (online számlázó szoftvere) biztosítja az Adatkezelő számára, aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó a számlázóprogram technikai működtetését és karbantartását végzi, bizonyos Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azon semmilyen műveletet nem végez.

Szintén adatfeldolgozónak minősül a WooCommerce Ireland Ltd.(Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin, D02 AY86, Írország), amely a webshop e-commerce rendszerét biztosítja. A vásárlások teljesítése kapcsán az Érintett egyes Személyes Adatai (számlázási név; számlázási cím; szállítási cím; telefonszám; e-mail cím) továbbításra kerülnek az Adatkezelő partnere számára, aki a vásárolt termék kézbesítéséért felelős. Az Adatkezelő partnere a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755), aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó tevékenysége kizárólag arra irányul, hogy a vásárolt terméket kézbesítse az Érintettnek.

3.5. Kapcsolatfelvétel

A Weboldalon lehetőség van arra, hogy az Érintettek feltegyék kérdéseiket (pl. foglalással, egy adott termékkel) kapcsolatban. Ebben az esetben a kérdés megválaszolása érdekében szükséges, hogy az Adatkezelő az Érintett bizonyos Személyes Adatait kezelje. Ugyanígy lehetőség van arra is, hogy az Érintett az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel céljából e-mailen vagy telefonon keresztül érdeklődjön szolgáltatások, kezelések iránt vagy egyéb kérdést tegyen fel.

Kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő az Érintett alábbi Személyes Adatait kezeli:

–     név;

–     e-mail cím;

–     telefonszám;

–     a kapcsolatfelvétel során az Érintett által önként megadott Személyes Adat;

–     a feltett kérdés.

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, az Érintett kérdéseinek megválaszolása.
Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Adatkezelés időtartam Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel okának megoldásáig.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók,

szerződéses partnerek

A Weboldalon keresztül küldött üzeneteket a Weboldal nem tárolja, azok egyenesen az Weboldalon feltüntetett kapcsolati e-mail címekre érkeznek.

A kapcsolati e-mail címekre érkezett leveleket az Adatkezelő illetékes munkatársai válaszolják meg és kezelik.

3.6. Marketing célú adatkezelés

Az Adatkezelő bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb hasonló jellegű, direkt marketing üzeneteket küld azoknak, akik ezt igénylik. Minden esetben önkéntes döntés az, hogy az Érintett ezekre feliratkozik-e, és természetesen ezekről bármikor le is lehet iratkozni. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – Személyes Adatát törli és további hírlevelet nem küld az Érintett számára.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi Személyes Adatokat kezeli a hírlevél küldéssel kapcsolatban:

–      vezetéknév;

–      e-mailcím.

Adatkezelés célja Az Érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartás, tájékoztatás az elérhető termékekről, szolgáltatásokról és akciókról, eseményekről, egyéb hírekről.
Adatkezelés jogalapja A Személyes Adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján történik. E hozzájárulás az Érintett részéről bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat visszavonásig kezeli, azaz addig, amíg az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek A hírlevek küldésével kapcsolatban az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Ez az adatfeldolgozó a The Rocket Science Group, LLC (https://mailchimp.com/) (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

3.7 Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben a Társaságunk által szervezett és nyilvánosan meghirdetett nyereményjátékokban való részvétel érdekében Ön megadja adatait, úgy ez az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. Személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyertesek kiértesítése és a nyeremények eljuttatása érdekében kezeljük. Társaságunk adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adott nyereményjáték akció lezárultáig kezeli.

A nyereményjátékok lebonyolítása, nyertesek értesítése, a nyeremények személyes átadása, illetve postai úton történő eljuttatása érdekében Társaságunk a következő személyes adatokat kezeli: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, személyazonosító igazolvány száma.

A nyereményjátékban való részvétele céljából megadott adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a BP Nail Kft., 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1. postacímre, vagy az <mailto:info@beautypestinc.com target=”_blank”>info@beautypestinc.com e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben az haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a nyereményjáték lezárultát megelőzően kerül sor a hozzájárulása visszavonására, úgy az a nyereményjátékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

3.8 Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevők adatainak kezelése

Az általunk szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő természetes személyek adatait is kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az érintettek erre vonatkozó hozzájárulása, melyről az érintettek a Társaságunk által kifejezetten erre a célra kialakított nyomtatvány aláírásával nyilatkoznak. Az adatok kezelésének célja, hogy a Társaságunk által szervezett rendezvényekről, eseményekről az érintetteket értesítsük, valamint a résztvevőkről kép-, hang-, és videofelvételeket készítsünk, illetve azokat marketing célokra felhasználjuk.

Az érintettről az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, a rendezvény helyszínén készült audiovizuális kép-és hangfelvételeken szereplő képmása, illetve hangja, valamint a rendezvényen folytatott cselekménye, magatartása. Az adatok kezelése az érintett által adott, az adatkezelést lehetővé tevő hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintettek személyes adatait a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló, az online marketing anyagok és megjelenések elkészítésében, közzétételében közreműködő adatfeldolgozó partnerek is kezelik – írásba foglalt adatfeldolgozási szerződés alapján. Az adatfeldolgozó partnerekre vonatkozó információk a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében találhatók.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják írásban, melyet a BP Nail Kft., 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1. postacímre, vagy az <mailto:info@beautypestinc.com target=”_blank”>info@beautypestinc.com e-mail címre kell elküldeni. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy nyilvántartásainkban a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön.

Betekintésre vonatkozó joga alapján az érintett jogosult arra, hogy Társaságunktól a személyes adatait tartalmazó kép-, hang-, és videofelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen, meghatározott feltételek fennállása esetén pedig az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adatokat tartalmazó felvételek törlését kérje. Ezen kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb azok beérkezésétől számított 1 hónapon belül elbíráljuk, és a bírálat eredményéről tájékoztatást nyújtunk. Tájékoztatjuk, hogy ezen kérelmeket olyan mértékig tudjuk teljesíteni, hogy az ne sértse más természetes személyek jogait és szabadságait.

3.9. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő a Weboldal használata során bizonyos típusú adatokat gyűjt és kezel, látogatottsági adatok monitorozása (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából.

A Weboldalon beágyazott, a Weboldalról elnavigáló gombok, aktív linkek találhatóak (Facebook, Instagram, YouTube, időpont foglalás esetén Fresha). Amennyiben ezekre a gombokra kattint, az automatikusan átirányítja a Facebook, Instagram, YouTube vagy Fresha felületére.  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az átirányítást követően az Adatkezelőnek a kezelt Személyes Adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetősége, ezen felületekre a harmadik felek mint önálló adatkezelők saját adatkezelési szabályai vonatkoznak. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az említett oldalak hogyan használják fel a Személyes Adatokat, ennek megfelelően azok további felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizár. A felelősség ilyen kizárását az Érintett kifejezetten tudomásul veszi.

A Weboldal a fenti célok elérése érdekében úgynevezett sütiket használ.

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Érintett számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintásokat és egyéb navigációs adatokat. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy az Érintett milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. Az Adatkezelő arra használja a sütiket,, hogy személyre szabja az Érintett látogatását Weboldalon (pl. elősegítse, hogy a felület a legjobb felbontású legyen, mikor az Érintett visszatér Weboldalra), elemezze a Weboldal forgalmát, és nyomon kövesse a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy az Adatkezelő fejlessze a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (persistent – ezek mindaddig az Érintett számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (session – amelyek csak a böngésző bezárásáig, munkamenet végéig érvényesek).

Az Adatkezelő használhat webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldal használatát, és megmutatják, hogy az Érintett mely lapokat látogatja meg Weboldalon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a Weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben az Adatkezelő HTML-képes email üzeneten keresztül lép kapcsolatba az Érintettel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetet.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a Személyes Adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célból kezeli az Adatkezelő, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése érdekében.

A Weboldal szükséges, funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ.

 • A szükséges sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban, vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A szükséges sütik alkalmazása nélkül a Weboldal zökkenőmentes használata nem garantálható.
 • A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott (pl.: a Weboldal magyar vagy angol változatát használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre, stb.).
 • A statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak a Weboldal tulajdonosának arról, hogy a felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a Weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.
 • A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése révén, mindezt azért, hogy a felhasználók számára releváns tartalmat mutassanak.

Tekintettel arra, hogy a Weboldal három különböző domainre épül, így az oldalokhoz tartozó cookiek ennek megfelelően külön-külön kerülnek ismertetésre:

https://beautypestinc.com/hu

Cookie elnevezése Cookie típusa Cookie funkciója Időtartam
has_js Szükséges Rögzíti, hogy a felhasználó aktiválta-e a JavaScript-et a böngészőben. Munkamenet végéig (Session)
_ga Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 2 év
_gat Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. 1 nap
_gid Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 1 nap
collect Statisztikai Információk küld a Google Analytics számára a felhasználó eszközeiről és viselkedéséről. Követi a látogatók marketing csatornákon és eszközökön keresztül. Munkamenet végéig (Session)
ads/ga-audiences Marketing Google AdWords által használt süti, amelynek célja az, hogy olyan látogatókat vonzzon, akik nagy eséllyel válnak majd fogyasztókká, a látogató több weboldalt átívelő böngészései alapján. Munkamenet végéig (Session)

https://beautypestshop.com/

Cookie elnevezése Cookie típusa Cookie funkciója Időtartam
wc_cart_hash_# Szükséges unclassified Állandó (Session)
wc_fragments_# Szükséges unclassified Munkamenet végéig (Session)

wp-wpml_current_

language

Funkcionális Megjelöli a felhasználó IP-címe alapján az országkódot. Meghatározza, hogy mely nyelvet kell alkalmazni a felhasználó számára. 1 nap
_ga Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 2 év
_gat Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. 1 nap
_gid Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 1 nap
ads/ga-audiences Marketing Google AdWords által használt süti, amelynek célja az, hogy olyan látogatókat vonzzon, akik nagy eséllyel válnak majd fogyasztókká, a látogató több weboldalt átívelő böngészései alapján. Munkamenet végéig (Session)

https://beautypestblog.com/

Cookie elnevezése Cookie típusa Cookie funkciója Időtartam
cookielawinfo-checkbox-necessary Szükséges Meghatározza, hogy a felhasználó elfogadta-e, hogy az Weboldal sütiket használ. 1 év
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Szükséges Meghatározza, hogy a felhasználó elfogadta-e, hogy az Weboldal sütiket használ. 1 év
_ga Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 2 év
_gat Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. 1 nap
_gid Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 1 nap
ads/ga-audiences Marketing Google AdWords által használt süti, amelynek célja az, hogy olyan látogatókat vonzzon, akik nagy eséllyel válnak majd fogyasztókká, a látogató több weboldalt átívelő böngészései alapján. Munkamenet végéig (Session)
IDE Marketing A sütit a Google DoubleClick használja azért, hogy a Weboldalon a felhasználó által végzett műveleteket regisztrálja és jelentse azt követően, hogy a felhasználó megnézte vagy rákattintott egy hirdetése. Ennek a célja az, hogy felmérje egy hirdetés hatékonyságát, és célzott hirdetéseket mutasson be a felhasználó számára. 1 év
test_cookie Marketing Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket. 1 nap
VISITOR_INFO1_LIVE Marketing Megpróbálja megbecsülni a felhasználók sávszélességét az integrált YouTube videókat tartalmazó oldalakon. 179 nap
YSC Marketing Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a YouTube-on milyen videókat látott a felhasználó. Munkamenet végéig (Session)
yt.innertube::nextltd Marketing Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a YouTube-on milyen videókat látott a felhasználó. Állandó (Persistent)
yt.innertube::requests Marketing Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a YouTube-on milyen videókat látott a felhasználó. Állandó (Persistent)
yt-remote-cast-installed Marketing Tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait a beágyazott Youtube-on videó segítségével. Munkamenet végéig (Session)
yt-remote-connected-devices Marketing Tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait a beágyazott Youtube videó segítségével. Állandó (Persistent)
yt-remote-device-id Marketing Tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait a beágyazott Youtube videó segítségével. Állandó (Persistent)
yt-remote-fast-check-period Marketing Tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait a beágyazott Youtube videó segítségével. Munkamenet végéig
yt-remote-session-app Marketing Tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait a beágyazott Youtube videó segítségével. Munkamenet végéig
yt-remote-session-name Marketing Tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait a beágyazott Youtube videó segítségével. Munkamenet végéig

 

3.10 Panaszkezeléssel és a bejelentett szavatossági igények kezelésével összefüggésben kezelt személyes adatok

Az általunk üzemeltetett Beautypest Inc. szépségszalonban a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”) 5. § (4) bekezdése alapján kötelezően kihelyezett Vásárlók könyvébe az üzletek működésével és Társaságunk kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszok és javaslatok bejegyzése során megadott valamennyi személyes adatot kezeljük. A kezelt adatok a bejegyzések függvényében eltérőek lehetnek, de az adatkezelés általában az érintett nevére és lakcímére terjed ki. Az adatkezelés jogalapja a Társaságunkat terhelő, a panaszok, illetve egyéb javaslatok érdemi kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A Vásárlók könyvébe történő bejegyzés során az érintettek által megadott személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy Társaságunk azokat meg tudja vizsgálni, valamint az érintettek számára adekvát választ tudjon adni. Azokat a személyes adatokat, melyeket a Vásárlók könyvében rögzített bejegyzések tartalmaznak, a panaszok, illetve egyéb bejegyzések megválaszolásától számított 3 évig kezeljük a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. § (7) bekezdése alapján.

Biztosítjuk a szépségszalonban, illetve a webáruházban vásárló természetes személyek számára a Társaságunk által forgalmazott termékekkel, azok értékesítésével kapcsolatos panasztétel lehetőségét mind szóban – jegyzőkönyv felvétele mellett –, mind pedig írásban.

A szóbeli panasz megtétele során Társaságunk az érintett nevét, lakcímét, míg írásban benyújtott panaszok esetében a fenti adatokon túlmenően az érintett bejelentő által saját elhatározásból megadott további személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, melyet az Fgytv. 17/A. § (3) – (6) bekezdései írnak elő számunkra.

Társaságunkhoz panasszal forduló személyek adatainak kezelése kizárólag abból a célból történik, hogy a jegyzőkönyvbe mondott vagy írásban benyújtott panaszt a jogszabály által előírt határidőn belül ki tudjuk vizsgálni és meg tudjuk válaszolni. A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő személyes adatokat, valamint az írásbeli panaszbeadványban, valamint az arra adott válaszban megjelölt személyes adatokat – jogi kötelezettségünknek eleget téve – a jegyzőkönyv felvételétől, valamint a panasz megválaszolásától számított 3 évig kezeljük.

Amennyiben a szépségszalonban, illetve a www.beautypestshop.com oldalon működő webáruházban forgalmazott terméket megvásárló természetes személy a vásárlást követően Társaságunk szavatossági igényt érvényesít, úgy kezeljük az igényérvényesítő nevét, lakcímét, a megvásárolt termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját és leírását, az érvényesíteni kívánt jogot, illetve az igény rendezésével kapcsolatos adatokat. Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben a Társaságunkat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) XXIV. fejezete, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Az érintettek adatainak kezelése abból a célból történik, hogy Társaságunk az érintetti igények elbírálása érdekében intézkedni tudjon, a kapcsolatot felvegye az érintett személyekkel, illetve tájékoztassa az igényérvényesítő személyeket a kérelem elbírálásáról. A Beautypest Inc. szépségszalonban vásárló személyek által szavatossági jogaik érvényesítése érdekében megadott személyes adatok kezelését Társaságunk az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig kezeli a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján.

 

3.11 Termékek visszáruzásához kapcsolódó adatkezelés

Abban az esetben, ha a szépségszalonban vagy a webáruházban vásárló személyek elállnak a vásárlástól, és a terméket az üzletbe visszavétel céljából visszaviszik vagy Társaságunk részére postán visszaküldik, úgy ezen személyek nevét és lakcímét, a visszáruzott termék és a vásárlás adatait, illetve, ha az érintett a megvásárolt/megrendelt termék ellenértékét bankkártyával egyenlítette ki, úgy az érintett bankszámlaszámát kezeljük (kivéve, ha az érintett a vételár készpénzben történő visszatérítéséhez kifejezetten hozzájárult).

A szépségszalonban történő vásárlás esetén ezek a személyes adatok a visszáru bizonylaton kerülnek feltüntetésre, melyből egy példányt a vásárló kap meg, egy példányt pedig a Társaság őriz meg. Az érintettek adatainak kezelését Társaságunk számára a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 3. mellékletének EC) pontjának 4. alpontja és a Ptk. 6:213. §-a írja elő, így az adatkezelés jogalapja ezen adatok vonatkozásában a Társaságunkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése. Ha az érintett webáruházunkban vásárol, úgy adatai az általa visszaküldött elállási nyilatkozaton szerepelnek; az adatok kezelése a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amit a Ptk. 6:213. §-a, és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 23. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 77. § és 78. §-ai írnak elő.

A visszáru bizonylaton, illetve az elállási nyilatkozaton szereplő személyes adatok kezelésének célja egyrészről az, hogy Társaságunk teljesíteni tudja a jogszabály által előírt kötelezettségét, továbbá eleget tudjon tenni a vásárló azon kérésének, ami a megvásárolt termék visszavételére és az általa kifizetett vételár visszafizetésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelésének időtartama annak az üzleti évnek a lezárásától számított 5 évig tart, mely évben a visszáru bizonylatok kiállítása, illetve az elállási nyilatkozatok megtétele történt, ezt az adatkezelési időtartamot az Art. 78. §-a írja elő Társaságunk számára.

 

3.12 Társaságunk közösségi oldalainak fenntartásához kapcsolódó adatkezelések

Ha Ön a Beauty Pest Inc. név alatt működő Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/beautypest.inc) , „beautypestinc” név alatt működő Instagram oldalunkat (https://www.instagram.com/beautypestinc/) követi, kedveli („like-olja”), illetve közösségi oldalainkon olyan tevékenységet fejt ki, ami adatainak megadásával jár – különösen, de nem kizárólagosan az ott elhelyezett tartalmak kedvelése („like-olása”), a tartalmakhoz való hozzászólás– az Ön személyes adatait Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük.

Ebben az esetben az adatkezelés azokra az adatokra terjed ki, melyeket Ön az adott közösségi oldal felhasználójaként saját profiljában nyilvánosként jelölt meg, tett közzé, illetve amit Ön saját elhatározásából Társaságunkkal közvetlenül megoszt közösségi oldalunkon folytatott tevékenysége során – többek között a tartalmakhoz történő hozzászólásban. Az adatok kezelésének célja, hogy közösségi oldalainkat hatékonyan tudjuk működtetni és kezelni, illetve biztosítani tudjuk azok folyamatos fenntartását, működtetését.

A személyes adatok kezelése nélkül közösségi oldalainkat nem tudnánk üzemeltetni és fenntartani, mivel annak szerves és nélkülözhetetlen velejárója – valamennyi fent felsorolt közösségi oldal rendszeréből és felépítéséből fakadóan –, hogy az oldalainkon tevékenységet végző, aktivitást mutató személyek adatainak megismerése, kezelése.

Mivel személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, így Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tájékoztatjuk, hogy ilyen tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan az adatkezelés befejezését és adatainak azonnali törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ha az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, tiltakozási kérelmének elfogadása és teljesítése csak a jelen pontban írt célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni. Ha Ön írásban kéri tőlünk, biztosítjuk az érdekmérlegelési folyamatot részletesen bemutató teszt megismerésének lehetőségét.

Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg az adatkezeléssel szemben Ön nem tiltakozik, de ennek hiányában is legfeljebb addig az időpontig tart adatainak kezelése – összhangban annak céljával –, amíg az adott közösségi oldalunk, melyhez az adatkezelés kapcsolódik, megszüntetésre nem kerül vagy Ön úgy nem dönt, hogy törli a közösségi oldalon létrehozott saját profilját/fiókját, melyben adatai közzétételre kerültek.

 

3.13 Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy abban az esetben, ha a Társaságunk által meghirdetett állások valamelyikére jelentkeznek, úgy a pályázat során megadott adataikat kezeljük. A kezelt adatok köre eltérő lehet attól függően, hogy az érintett melyik felületen keresztül küldi be jelentkezését, illetve, hogy milyen adatokat tüntet fel önéletrajzában, de a legtöbb esetben az alábbi adatokra terjed ki: név, lakcím, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, bérigény, érdeklődés, nyelvismeret, informatikai ismeretek, fényképen szereplő képmás, hobbi, valamint az önéletrajzban szereplő további adatok, iskolai végzettséget igazoló okiratok adatai.

Azon álláshirdetések esetében, melyekre az érintett a www.profession.hu weboldal online felületén jelentkezik, illetve amennyiben az érintett pályázatát közvetlenül Társaságunk Facebook oldalán keresztül küldi el, úgy a jelentkezés során megadott adatokat a www.profession.hu weboldalt üzemeltető vállalkozással, valamint a Facebook közösségi oldal üzemeltetőjével közösen kezeljük; a közös adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a jelen tájékoztató 4. fejezete tartalmazza.

A pályázók adatai kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. Jogos érdekünk fennállását igazolja, hogy az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükséges, valamint önéletrajzában szereplő, így különösen a pályázó képzettségére és szakmai tapasztalatára vonatkozó adatok kezelése nélkül nem tudnánk meggyőződni arról, hogy az adott jelentkező képes, illetve alkalmas lehet-e a megpályázott pozíció betöltésére.

Az álláshirdetésre jelentkező érintettek adatai kezelésének célja az, hogy Társaságunk a beérkező pályázatot elbírálja, ezzel összefüggésben az érintettel a kapcsolatot felvegye, alkalmasságáról interjú keretében is meg tudjon győződni, valamint a pályázat elbírálásának eredményéről tájékoztassa az érintettet.

Az adatok kezelésének időtartama annak az állásnak a betöltéséig tart, melyre az érintett jelentkezett – kivéve azt a pályázót, akivel Társaságunk munkaviszonyt létesít. A nyertes pályázó kiválasztását követően írásban tájékoztatjuk a többi jelentkezőt arról, hogy nem az ő pályázatukat választottuk ki, illetve arról is, hogy adataik kezelésére – e-mail címüket kivéve – a fenti célból a továbbiakban nem kerül sor, majd intézkedünk az adatok törlése iránt. Annak érdekében, hogy igazolni tudjuk, hogy ezt a tájékoztatást elküldtük az érintetteknek, ezt az értesítő üzenetet, és ezzel összefüggésben az érintettek e-címét – melyre a tájékoztatást továbbítottuk – további 6 hónapig megőrizzük, majd a határidő lejártát követően töröljük.

Mivel az adatokat Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük, így a jelentkezők – saját helyzetükkel kapcsolatos okokból – bármikor tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. A tiltakozási joggal, illetve annak gyakorlásával kapcsolatos részletes információkat a jelen tájékoztató 2.3.5 pontjában találhatók.

Ha az érintettel való későbbi kapcsolatfelvétel érdekében – egy másik pozíció kapcsán – önéletrajzát, illetve adatait a fenti határidőt követően is kezelni akarjuk, úgy ehhez írásban kérjük az érintett hozzájárulását, és az adatokat ebben az esetben már ezen hozzájárulásra alapítva kezeljük addig, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

 

3.15 Kapcsolattartók adatainak kezelése

Társaságunk kezeli azon kapcsolattartók adatait, melyeket az érintettet kijelölő szerződött partnerünk tüntet fel a szerződésben; ha az érintett megad ezen felül további kapcsolattartási adatot, úgy ezt is kezeljük. A kezelt adatok köre jellemzően az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím.

Az adatok kezelésének célja elsődlegesen az, hogy a partnerrel kötött szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése során vele a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan együtt tudjunk működni, értesítési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, a szerződés alapján szükségessé váló jognyilatkozatokat joghatályosan meg tudjuk tenni, továbbá a szerződés teljesítése körében felmerülő kérdéseket illetően a partnerrel rövid úton egyeztetni tudjunk. Az érintettre vonatkozó személyes adatok ismerete és kezelése szükséges ahhoz, hogy az együttműködés időtartama alatt biztosítható legyen a folyamatos kommunikáció a partnerrel.

A jelen fejezetben írt adatkezelés Társaságunk, illetve partnerünk jogos érdekén alapul. Társaságunk és partnerünk ahhoz fűződő érdeke, hogy a kapcsolattartók adatait kezeljük a partnerrel való közvetlen egyeztetés és a kommunikáció megkönnyítése, gyorsítása érdekében, erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett ahhoz fűződő érdeke, hogy adatait ne kezeljük.

Mivel a jelen pontban írt adatkezelések jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból is kezeljük, úgy a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni.

Az érintett adatait Társaságunk jogutód nélküli megszűnéséig kezeljük – figyelembe véve, hogy a partnerrel kötött szerződés megszűnését követően is szükségünk lehet az adatokra, illetve aránytalan elvárás lenne, ha a szerződés megszűnésével a kapcsolattartók adatait törölni kellene, illetve meg kellene semmisíteni az adatokat tartalmazó szerződéseket, levelezéseket, egyéb papír alapú vagy elektronikus dokumentumokat – azzal, hogy az alapul szolgáló jogviszony megszűnését követően haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy az érintett adatai ezt követően csak a lehető legszükségesebb esetben, a feltétlenül szükséges mértékben és csak az erre megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi kör számára legyenek hozzáférhetők.

 

3.16 Adatkezelés a FOXPOST Zrt.-vel való együttműködés során

Társaságunk annak érdekében, hogy a webáruházban forgalmazott termékeket az érintettek számára eljuttassa, a FOXPOST Zrt.-vel (székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A, cégjegyzékszám: 10–10-020309) működik együtt.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy Társaságunk az érintettel elektronikus úton kötött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesíteni tudja.

Társaságunk csak így tudja a webáruházban rendelést leadó természetes személyek számára a megrendelt terméket eljuttatni, valamint a vevőt tájékoztatni a termék kiszállításáról, ha az érintett nem személyes átvételi módot választott, hanem azok kiszállítását kérte. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek és Társaságunk között, a termék megvásárlásával létrejövő adásvételi szerződéses kapcsolat.

FOXPOST Zrt. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár.

Az érintettek adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy Társaságunk garantálni tudja a FOXPOST Zrt. szolgáltatásának igénybevétele útján az érintett személyek által a webáruházban megvásárolt termékek kiszállítását az érintettek részére.

Felhívjuk valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a FOXPOST Zrt. önálló adatkezelőként jár el az érintettek fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Társaságunk, és a FOXPOST Zrt. egyaránt kötelesek az általuk végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni Társaságunk, és a FOXPOST Zrt.. vonatkozásában és mindegyikükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket Társaságunknál a jelen tájékoztató 5. fejezetében írtak szerint, míg a FOXPOST Zrt.-nél azok saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint terjeszthetik elő.

A FOXPOST Zrt. adatvédelmi tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a FOXPOST Zrt. a webáruházban megrendelt termékek kiszállítását saját szerződött alvállalkozói útján végzi. A FOXPOST Zrt. alvállalkozói részére – akik adatfeldolgozónak minősülnek, és írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötöttek a FOXPOST Zrt.-vel mint adatkezelővel – az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám. Azon adatfeldolgozónak minősülő alvállalkozó személyéről, akinek az érintett adatai átadásra kerülnek, a FOXPOST Zrt. nyújt további felvilágosítást az érintett kérelmére.

 

4. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok elektronikus formátumú kezelése esetén az adatok összegyűjtése és tárolása Társaságunk tulajdonosa, a BP Nail Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-355710) által bérelt szerveren történik, mely szervert az alábbi szerverszolgáltató működteti: Rewaresoft Kft. (székhely: 1185 Budapest, Szerencse u. 8a.)

Az elektronikus formában rögzített adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatokon történő bármilyen művelet végzése kizárólag a Bp Nail Kft. cégcsoport tagjai számára kialakított, egységes számítógépes platform használatával lehetséges. A platform, illetve az azon futó, adatkezeléshez használt programok elérése Társaságunk erre feljogosított munkavállalói számára – egyedi felhasználónév és jelszó használatával – biztosított.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat Társaságunk saját székhelyén tárolja, megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

A fent írtakra tekintettel az elektronikusan tárolt és kezelt adatokhoz való hozzáférésre az azokat kezelő BP Nail Kft. munkavállalóin kívül, kizárólag Társaságunk tulajdonosa, a BP Nail Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-355710) jogosult, Társaságunk munkavállalóira előírt adatbiztonsági intézkedések betartása mellett.

Az adatokhoz történő hozzáférés biztosításának célja, hogy Társaságunk tulajdonosa megfelelő képet kapjon a Társaságunk által folytatott kiskereskedelmi tevékenységéről, valamint értékelhető információkkal rendelkezzen az adatok kezelését végző társaság adott időpontra vetített bevétel-és jövedelemtermelő képességét illetően.

Társaságunk tulajdonosa az általunk elektronikus formátumban kezelt és az egységes számítógépes platformon tárolt személyes adat megismerésére jogosult azzal, hogy annak minden esetben a fenti célhoz kötöttnek kell lennie és az adott cél eléréséhez feltétlenül szükséges körre kell korlátozódnia, továbbá meg kell felelnie a jelen tájékoztatóban és a GDPR, illetve az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok által meghatározott valamennyi adatvédelmi előírásnak.

Amennyiben Társaságunk valamely érintettel szemben fennálló követelését jogi úton érvényesíti, vagy az érintettek kezdeményeznek Társaságunkkal szemben olyan eljárásokat vagy nyújtanak be panaszt, megkeresést, melyek megfelelő elintézéséhez Társaságunk jogi segítséget vesz igénybe, úgy az érintettek bizonyos adatai a Társaságunkkal együttműködésben álló ügyvédi iroda részére átadásra kerülnek azzal, hogy az ügyvédi iroda ezen személyes adatok kezelése során önálló adatkezelőként jár el. Az átadásra kerülő személyes adatok körét általánosságban nem lehet meghatározni, ugyanis ezt befolyásolja az a körülmény, hogy Társaságunk milyen ügy vonatkozásában vesz igénybe jogi segítséget, és ezen jogi feladatok ellátásához mely adatok kezelése szükséges. Társaságunk garantálja, hogy kizárólag azon személyes adatok átadására kerül sor, melyek a jogi eljárások lefolytatásához feltétlenül szükségesek. A Társaságunkkal együttműködésben álló, az érintettek adataihoz címzettként hozzáféréssel rendelkező ügyvédi iroda elérhetőségi adatairól kérelemre tájékoztatást nyújtunk.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben olyan álláshirdetésre jelentkeznek, melyet Társaságunk a www.profession.hu weboldalon tett közzé, úgy a jelentkezés során megadott személyes adataikat a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) közösen kezeljük.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy azon adatok vonatkozásában, melyekhez az érintettek „Beauty Pest Inc.” név alatt működő Facebook oldalunkon, illetve a „beautypestinc” név alatt működő Instagram oldalunkon kifejtett tevékenységének eredményeként jutunk hozzá, nem kizárólag Társaságunk minősül adatkezelőnek; az adatokat ebben az esetben a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, D2 Dublin, Írország) társasággal közösen kezeljük.

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a profession.hu Kft., a Facebook Ireland Ltd. köteles az általuk végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar ágazati adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, továbbá biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben. A közös adatkezelésre tekintettel az érintett az őt megillető jogokat bármikor gyakorolhatja – választása szerint – akár Társaságunkkal, akár a profession.hu Kft., a Facebook Ireland Ltd. társasággal szemben azzal, hogy amennyiben az érintett kérelmét Társaságunknál terjeszti elő, úgy arra a jelen tájékoztató 5. fejezetében írtak irányadók.

A profession.hu Kft., a Facebook Ireland Ltd. által folytatott adatkezelési tevékenységekről az alábbi linkeken található részletes tájékoztatás:

–          https://www.profession.hu/gdpr/

–          https://www.facebook.com/policies/cookies/

–          https://www.facebook.com/privacy/explanation/

–          https://help.instagram.com/519522125107875

–          https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370

 

Abban az esetben, ha Társaságunk részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Tájékoztatjuk továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen fejezetben írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

5. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Az általunk folytatott adatkezelési tevékenység során garantáljuk valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Társaságunk gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

A.      Az adatokhoz való hozzáférés

Tájékoztatjuk, hogy Ön érintettként jogosult arra, hogy az általunk folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és az adatkezeléssel érintett személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, valamint tájékoztatjuk többek között az adatkezelés céljáról, azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről.

B.       Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatai megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Annak érdekében, hogy ezen jogának érvényesülését biztosítani tudjuk, évente egy alkalommal írásban személyes adatai ellenőrzése, frissítése érdekében megkeressük Önt. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben adatai időközben megváltoztak, úgy ezt jelezze nekünk írásban az info@beautypestinc.com vagy a BP Nail Kft., 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1. címen.

C.       Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti a személyes adatok helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

Amennyiben Ön saját felhasználói fiókkal rendelkezik, jogosult arra is, hogy pontatlanul rögzített személyes adatait a www.beautypestshop.com felületén e-mail címének és jelszavának megadásával belépve személyes profiljában helyesbítse, illetve adatváltozás esetén bármikor módosítsa.

D.      Az adatok törléséhez való jog

Kérelmére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

–         az adatkezelés célja megszűnt;

–         Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap;

–         Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;

–         jogellenes adatkezelés történt;

–         jogszabály írja elő az adatok törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak Társaságunk rendelkezésére. Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük.

Kérelme alapján Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat kötelezzük arra, illetve Társaságunk tulajdonosának és a velünk együttműködésben álló adatkezelőket is tájékoztatjuk arról, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Kérjük vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy tekintettel arra, hogy személyes adatait egyidejűleg több különböző célból is kezeljük, így amennyiben személyes adatainak törlése iránti kérelmet terjeszt elő, úgy az nem feltétlenül fogja azt eredményezni, hogy személyes adatait egyáltalán nem kezeljük tovább; csak a kérelmében meghatározott célból folytatott adatkezelési tevékenységünket fogja érinteni az adattörlési kötelezettség.

A fentiek alapján kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a Számvtv. 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunka számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok (név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) törlésére irányuló kérelmének kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudunk eleget tenni.

Kifejezetten felhívjuk valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

E.       Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

–         ha Ön vitatja Társaságunk által kezelt személyes adatai pontosságát, akkor a kifogásolt adatok pontosságának Társaságunk általi ellenőrzéséig;

–         ha jogellenes adatkezelés történik, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett az adatkezelés korlátozását kéri;

–         Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, de azokat Ön jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;

–         ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

Amennyiben Társaságunk jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén Társaságunka személyes adatait továbbra is tárolja.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy Társaságunk az adatokat – a tárolás kivételével – csak akkor kezelheti, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdek miatt szükséges. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

F.       Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben Társaságunk adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi, vagy adatainak kezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az Önt érintettként megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés Társaságunk közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat Társaságunk további vizsgálat lefolytatása nélkül, haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

G.      Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, az info@beautypestinc.com e-mail címre vagy a BP Nail Kft., 1054 Budapest, Báthory utca 6. fszt. 1. postacímre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása Társaságunk ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett, illetve ugyancsak az Ön hozzájárulására alapítva, de más célból is kezeljük adatait, mint amire hozzájárulása vonatkozott.

H.      Az adathordozhatóság joga

Adathordozhatósághoz való joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében kezelünk, és amelyek vonatkozásában automatizált módon történik az adatkezelés, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló fenti tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket kizárjuk.

I.         Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben Társaságunkhoz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak a Társaságunkhoz való beérkezését követő 1 hónapon belül, írásban tájékoztatjuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 1 hónapon belül megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért Társaságunk díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

J.        Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal munkatársainkhoz a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. Kérjük, hogy kérelmét minden esetben írásban nyújtsa be. Panaszos ügyének kivizsgálását annak beérkezését követően haladéktalanul megkezdjük és legkésőbb 1 hónapon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatjuk kérelme elbírálásának eredményéről, illetve a kérelem alapján Társaságunk által tett intézkedésekről.

Amennyiben álláspontja szerint személyes adatainak Társaságunk általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja Önt 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz, a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni. Az illetékes bíróságokról az alábbi linken tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt. Az illetékes bíróságot és elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találja meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse fel legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, a korábban Társaságunk részére megadott e-mail címéről küldje el.

 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Jelezni kívánjuk, hogy az adatkezelési tájékoztató módosításáról az érintetteket a www.beautypestshop.com weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatjuk, továbbá amennyiben rendelkezünk az érintettek email címével, úgy külön üzenetben is jelezzük számukra az adatkezelési tájékoztató módosítását. A fenti intézkedésekkel egyidejűleg a tájékoztató módosítására vonatkozó információkat üzletekben is közzétesszük.

7. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor Társaságunk valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

–         Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

–         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

–         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

–         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)

–         elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)

–         a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”)

–         a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)

–         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)

–         a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

–         a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

–         a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeleta számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)

–         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)

–         az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfatv.”)

–         a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

 

Budapest, 2022. április 25.

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető ITT »

A Tájékoztató 1. számú melléklete letölthető ITT »